അച്ചൻ ബോംബെയിൽ വച്ചു ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ ആണ് മരിച്ചതു. അച്ചന്റെ ആത്മാവിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.