കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ സ്ഥാപന വസ്തുക്കളുടെയും ട്രസ്റ്റ്കളുടെയും ബിൽ സഭാ സ്വത്തു കരട് നിയമം (Church Act) : ഒരു…